Polityka prywatności

 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dotyczą

 

 

Informujemy, że administratorem pozyskanych w drodze zawarcia umowy pośrednictwa danych osobowych będzie Home Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20–704), przy ul. Wojciechowskiej 7, lok. 114.

Dane zebrane w drodze zawarcia umowy pośrednictwa przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane zebrane w toku zawierania umowy są niezbędne do jej wykonania. Dane osobowe zbierane są w celu wykonania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, której stroną będzie administrator.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub brakiem możliwości jej pełnego wykonania przez Administratora.

Kontakt z administratorem możliwy jest:

1. w formie pisemnej pod adresem Home Partner Sp. z o.o. ul. Wojciechowska 7, lok. 114; 20–704 Lublin

2. w formie telefonicznej pod numerem telefonu 737 169 869

3. w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail: biuro@homepartner.com.pl

Zebrane dane ujawnione mogą zostać podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu pośrednika. Będą to w szczególności podmioty współpracujące z pośrednikiem w wykonywaniu umowy pośrednictwa.

Zebrane dane ujawnione mogą zostać potencjalnym kontrahentom zainteresowanym oferowaną przez Pana/Panią nieruchomością albo potencjalnym kontrahentom oferującym nieruchomość, którą Pan/Pani będzie zainteresowana.

Dane przetwarzane będą przez czas trwania umowy oraz do chwili wykonania umowy przez obie strony lub stwierdzenia, że z tytułu umowy nie przysługują administratorowi żadne roszczenia. Dane mogą być przetwarzane przez czas dłuższy, jeżeli będzie to konieczne do wykonania ciążących na administratorze obowiązków o charakterze podatkowym lub sprawozdawczym wynikających z norm powszechnie obowiązującego prawa.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Organem nadzorczym jest:

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Napisz do nas

Przepisz kod captcha